پویش جمع آوری زباله‌های ریز از سطح پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

در روز جهاني پاكسازي زمين، انجمن هاي علمي دانشجويي پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران همگام با تمامي پرديس ها و دانشكده هاي دانشگاه تهران در روز سه شنبه مورخ 98/7/2 در  ميدان مركزي پرديس اقدام به جمع آوري زباله هاي ريز از سطح پرديس نمودند.در اين پويش فراگير رئيس و اعضاي هيات رئيسه پرديس، مديركل پسماندهاي شهرداري كرج، اساتيد، كارمندان و دانشجويان نيز مشاركت فعال داشتند.