معرفی انجمن های علمی

انجمن‌های علمی دانشجویی یکی از تشکل‌های خودجوش دانشجویی در حوزه‌های علمی و فرهنگی می‌باشند و در مسیر تولید علم از نظر کمی و کیفی، رشد قابل توجهی داشته‌اند. انجمن‌ها، مجموعه‌های سیالی هستند که بر اساس توافق و شرکت داوطلبانه گروهی از دانشجویانِ فعال در امور آموزشی، در یک رشته علمی شکل می‌گیرند. این مجموعه‌ها با هدف فراهم آوردن زمینه‌های مناسب برای ظهور استعدادها، خلاقیت‌ها و شکوفایی علمی دانشجویان، نهادینه ساختن فعالیت‌های فوق‌برنامه علمی و مطالعاتی، شناسایی دانشجویان مبتکر و پژوهشگر به منظور حمایت و نیز بهره‌گیری از آنان برای ارتقای فعالیت‌های علمی پژوهشی دانشگاه، پرورش توانایی انجام فعالیت‌های گروهی در دانشجویان و کسب تجربه‌های اجرایی و مهارت‌های کارآفرینی توسط آنها، در ساختار فرهنگی دانشگاه‌ تهران تعریف شده‌اند. ساختار انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه تهران شامل شورای مرکزی و شورای هماهنگی می باشد.

اسامی انجمن های علمی دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران:

 

فضای سبز

دبیر : محمود سردار پور

 


زراعت

دبیر : ثریا نوید

 


ترویج و آموزش کشاورزی

دبیر : الهه بابازاده

 


ماشینهای کشاورزی

دبیر : سارا تمجید شبستری

 


علوم دامی

دبیر : اشکان غلامی

 


علوم خاک

دبیر: محمد حسن نور نژاد ونوش

 


باغبانی

دبیر : یوسف حکیمی

 


آبیاری

دبیر : رضا دلباز

 


احیا

دبیر : یاسر محمودی

 


جنگل

دبیر : هانیه شاه قبادی

 


محیط زیست

دبیر : بهنام رحمانی

 


اقتصاد

دبیر : محمد علی اکبرزاده

 


مدیرت و توسعه

دبیر : میلاد ژولیده

 


گیاهپزشکی

دبیر : فرشته کرمی

 


صنایع چوب و کاغذ

دبیر : میلاد نادری

 


شیلات

دبیر : آرش جولاده رودبار

 


صنایع غذایی

دبیر :